Et Asien Travel Projekt

Hvad er Økoturisme?

Økoturisme og Andre Turismekoncepter – Hvad er Hvad?

Der findes en række koncepter, der dækker over rejser med et miljøbevidst og sociokulturelt fokus, og det er derfor vigtigt at få defineret præcist, hvad hver enkelt indebærer, så man som rejsende kan træffe et informeret og bevidst valg, når rejsen skal sammensættes. Herunder vil termerne ’masseturisme’, ’alternativ turisme’,  ’økoturisme’, ’bæredygtig turisme’ og ’community-based turisme’ derfor blive introduceret.

Som navnet i sig selv antyder, opstod et alternativ til den mere mainstream masseturisme, som i første omgang blev fremstillet som ’alternativ turisme’. Masseturisme henviser til rejsetrenden, hvori standardiserede rejsepakker til ofte solrige sommerdestinationer bliver solgt til et stort antal mennesker. Oftest er masseturismen set i negativt lys, da den forbindes med udnyttelse af ressourcer og degradering af miljø og kultur, grundet den ofte hurtige udvikling af en destination og det høje antal turister, der besøger stedet. Det er også denne type turisme, de fleste tyer til, når behovet for varme og adspredelse fra hverdagen skal stilles. ’Alternativ turisme’ opstod som en reaktion til denne type turisme, og indebærer i første omgang alt, hvad der ikke kan grupperes som masseturisme. Anerkendelsen af en alternativ form for turisme indebærer en række antagelser. For det første er det set som en positiv trend mod den mere negativt-ladede masseturisme, og for det andet dækker det over en række turismeformer, der hver især har deres egne karakteristika, og er dermed ikke simpelt at danne sig et overblik over. Nedenstående figur søger at danne et overblik over de forskellige turismeformer, som ’alternativ turisme’ dækker over, samtidig med at disse er sat i modsætning til ’masseturisme’.

Grafisk opstilling

Aspekterne af turisme, alternativ turisme og økoturisme (oversat til dansk fra Wearing, S. & Neil, J. (2009). Ecotourism. Impacts, potentials and Possibilities. Oxford: Elsevier)

Det vil sige, at hvis man som rejsende går efter en type ferie, der er særligt eventyrlig og action-præget, som for eksempel en cykelferie på Mallorca eller dykkerferie i Egypten, så skiller man sig ud fra den mere generelle type turisme, der finder sted på de samme destinationer. Man er derfor del af en alternativ form for turisme. Det samme gør sig gældende, når man tager på ferie med det formål at opleve kulturen, besøge lokalbefolkningen og lære landet at kende indefra. Når det er slået fast, at alternativ turisme dækker over en række forskellige typer turisme i sig selv, er det lige så vigtigt at fastslå, at ’økoturisme’ indeholder aspekter fra hvert af de nævnte elementer, samt andre, der ikke fremgår af denne figur. Et miks af en masse former turisme danner altså rammen om økoturismekonceptet, hvilket er grunden til, at økoturisme er svært at definere præcist. TIES (The International Ecotourism Society) definerer økoturisme som en

’ansvarlig rejseform til naturområder, der bevarer miljøet og forbedrer velfærden for lokalbefolkningen’.

I sin mest simple form, handler det altså om at gøre så lille en indvirkning på destinationens miljø og lokalbefolkning.  I samme stil, forklarer Wearing og Neil i deres bog Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities (2009), at økoturisme markerer et skift i måden, mennesker anser og interagerer med natur og turisme. Økoturisme kan altså defineres som turisme, der bærer et ansvar for naturressourcer og den lokalkultur, som er forbundet med økosystemet og turismen. Via fælles planlægning og vidensdeling imellem lokalbefolkning og private rejsearrangører ønsker man at opnå en større forståelse for turismens mulige virkninger, for derved  at arbejde imod en bæredygtig turismeindustri i fremtiden. Økoturisme er kun bæredygtigt, når diverse turismeaktører er involveret i processen. Dette indebærer regeringer, den private sektor, lokalsamfund og turister, der alle må gå sammen om at bære turismen i den rigtige retning.

Ved at vælge økoturisme, er der altså taget hensyn til, at du, som rejsende, påvirker miljøet og lokale forhold så lidt som muligt. Du er gæst i en kultur, som du gerne vil lære mere om. I dag er vi meget mere bevidste om, at vi som gæster i et fremmed land bruger ressourcer og påvirker miljø og kultur. Dette kan både være på den gode, men desværre også på den dårlige måde. Men som økoturist har du mulighed for at gøre en forskel ved at tage ansvar, når du rejser og dermed være med til at støtte ansvarlig og bæredygtig turismeudvikling på sigt. Nedenstående figur vil være med til at give et overblik over kendetegn og forskelle ved henholdsvis masseturisme og alternative former for turisme.

Masseturisme vs. Alternative former for turisme. Ovenstående figur viser kendetegn og forskelle på de to.

Masseturisme vs. Alternative former for turisme. Ovenstående figur viser kendetegn og forskelle på de to.

Med en forståelse for masseturisme, alternativ turisme og økoturisme, er det også vigtigt at forstå ’bæredygtig turisme’, da de forskellige koncepter og termer virker til at blive brugt i flæng på markedet. Selvom koncepterne ligner hinanden, er der små forskelle, og bæredygtig turisme er endnu et eksempel på dette.

Ifølge Brundtlandrapporten, der var den første FN-rapport, der satte fokus på bæredygtighed, er bæredygtig udvikling: udvikling, der møder nutidens behov uden at kompromittere mulighederne for at opfylde fremtidige generationers behov. Det handler altså om at finde bæredygtige løsninger, der bevarer miljøet. Her menes både det naturlige miljø, men også det sociokulturelle, økonomiske og politiske miljø. Hvor økoturisme forstås som en turismeform med specifikke kendetegn, skal bæredygtig turisme nærmere ses som et delelement i en større planlægningskontekst i et samfund. Økoturisme har derfor brug for bæredygtige løsninger, der understøtter den optimale brug af naturressourcer, respekterer lokalsamfund, bevarer kulturarv og autenticitet samt fremmer interkulturel forståelse, for at kunne kalde sig selv økoturisme. Bæredygtig turisme og økoturisme er derfor tæt forbundet, men har altså stadig visse konceptuelle forskelle.

Vejen til Økoturisme og en Bæredygtig Turismeindustri

Alternative former for turisme dukkede op som reaktioner på den massive rejseaktivitet, der opstod i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Samtidig har turistens rejsemotivation og behov ændret sig drastisk, således at flere og flere nu ønsker at selvrealisere sig selv igennem rejser, i stedet for blot at få stillet et behov for sol og varme. Anerkendelsen af turismens mulige negative virkninger for en destination samt turisters ændrede holdning til det at rejse, har muliggjort denne rejsetrend, som du kan læse mere om her. Selvom trenden er stigende, domineres rejsebranchen fortsat af rejseaktiviteter, der tærer mere på en destinations ressourcer end de gavner. Det kan derfor virke urealistisk at bilde sig selv ind, at al turisme er/vil være baseret på bæredygtige løsninger nu og i fremtiden.

I den akademiske verden er bæredygtig turisme blevet diskuteret i fire forskellige strømninger. De to første strømninger fokuserede på, at bæredygtig turisme helt skulle erstatte den negativt-ladede masseturisme. En manglende erkendelse af turisme som et komplekst og dynamisk fænomen, hvor turismeaktiviteter ikke blot kan skæres over én kam, ledte dog til et fornyet syn på trenden, og bæredygtighed var ikke blot set som dét, der helt skulle erstatte masseturisme, men som et mål, der med tiden skulle opnås igennem forbedringer, dialog og vidensdeling imellem de to turismeformer. Mange rejsevirksomheder har i nyere tid udviklet strategier for, hvordan bæredygtighed på sigt kan forsøges opnået, og det sociale og miljømæssige ansvar bliver i stigende grad anerkendt og håndteret. Dog er det i sidste ende op til den rejsende at træffe et bevidst valg om at rejse på en ansvarlig måde, da et sådan valg er det eneste, der reelt kan muliggøre en decideret holdningsændring i industrien. Hvis du som forbruger stiller krav til et produkt, bliver virksomhederne nødt til at følge trop for at opfylde disse krav. For at læse mere om hvordan du kan rejse ansvarligt på din næste ferie, læs her.

 Økoturisme og Community Based Tourism